Publikace

Slovníky a online databáze


Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., 2005–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz


Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz


 


Články v monografiích a sbornících


Nedvědová, Blanka: K jazyku korespondence druhé poloviny 17. století, In Sborník příspěvků z konference Király Péter 100 konané 22.–23. listopadu 2017 v Budapešti. Budapešť: ELTE, 2019, s. 191–201.


Nedvědová, Blanka: Ke grafice česky psaných listů V. J. Rosy, In: Stluka, Martin, Škrabal, Michal, eds. Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 58–62.ISBN 978-80-7422-563-5.


Nedvědová, Blanka: K hláskosloví korespondence 2. poloviny 17. století. In: Žena – růže – píseň – řeč: Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha: PF UK, 2015, s. 95–103. ISBN 80-7290-831-8.


Nedvědová, Blanka: Struktura šlechtických jmen v 16. století. In: Moudří milují pověsti, Praha: PedF UK, 2015, s. 39–47. ISBN 80-7290-848-6.


Nedvědová, Blanka: Titulář jako zdroj poznání šlechtických jmen. In: Onomastika a škola 8, Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.–24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus 2008, s. 193–201. ISBN 80-7041-167-4.


Michalová, Blanka: Epistolární promluvové typy a řečová etiketa ve druhé polovině 17. století. In: Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha: Ústav pro jazyk český, 2005, s. 233–240. ISBN 80-86496-20-1.


Michalová, Blanka: Čas v barokní korespondenci. In: Čas v jazyce a v literatuře: Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005, s. 201–205. ISBN 80-7044-716-8.


 


Vysokoškolské učebnice


Šmejkalová, M. – Michalová, B.: Cvičení a texty k vývoji spisovné češtiny pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2005.


Texty staročeské, humanistické a barokní, Gramatika. In: Ivašina, N. V. a kol. Cvičebnice češtiny. Minsk: VGU, 2004.


 


Vystoupení na konferencích a seminářích


K jazyku (korespondence) druhé poloviny 17. století na příkladu dopisů poddaných zbirožského panství. Přednáška přednesená v rámci Jazykovědného sdružení ČR 5. 4. 2018.


Jak se psalo hejtmanům na Zbirožsku – k jazyku 2. pol. 17. století. Příspěvek přednesený na Diachronním setkání Týnec 8.–10. listopadu 2017.


Několik poznámek k pravopisným zvyklostem druhé poloviny 17. století. Příspěvek přednesený na Diachronním setkání Týnec 9.–11. listopadu 2016.


 
Poslední změna: 28. listopad 2019 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit