Publikace
Monografie


 • O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 288 s. [S A. Andrlovou Fidlerovou, I. Bozděchovou, R. Dittmannem, J. Chromým, P. Marešem, J. Rejzkem, P. Synkovou a K. Šormovou.]Kapitoly v monografiích


· Podání řeči v korespondenci Karla Havlíčka. In JÍLKOVÁ, L.; MRÁZKOVÁ, K.; ÖZÖRENCIK, H. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 123–139.


· „Bůh Vás siliž Čechům k zdaru!“ Etablování Karla Havlíčka jako veřejné osobnosti. In HAVLÍČEK, K. Korespondence III (1845–1847). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, ISBN 978-80-7422-473-1, s. 35–46. [S M. Pokornou.]


· Sbírka na vzorovou českou průmyslovou školu: okno do redakční praxe Havlíčkových Pražských novin. In ADAM, R., a kol. Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. Praha: FF UK, 2019, s. 13–28.


· Ozvěny tlukotu srdcí přátelských: korespondence Karla Havlíčka a jeho přátel ze semináře. In: Rychnovská, L., Adam, R. a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 69–84.


· Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové). In: Hladká, Z. a kol.: Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 137–152. [S J. Janáčkovou, A. Macurovou a F. Martínkem.]Výukové materiály


 • Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 3. vyd. Praha: Karolinum, 2022.

 • Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019. [S M. Benešem, I. Bozděchovou, F. Martínkem, H. Prokšovou a P. Synkovou.]

 • Pravopis českého jazyka. In HÁJKOVÁ, E., a kol. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: PedF UK, 2017, s. 75–108. [S O. Palkoskovou.]

 • Karel V. Rais: Poslední radosti (1894). Edice Seminář České knižnice, sv. 6. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2017.

 • Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL. Praha: Karolinum, 2015 [pdf]

 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [S M. Benešem, I. Bozděchovou, P. Jínovou, F. Martínkem, H. Prokšovou, L. Saicovou Římalovou.] [pdf]

 • Václav Rodomil Kramerius: Železná košile / populárně naučný styl (Jaroslav Spirhanzl-Duriš: Z ptačí říše). In: Ibrahim, R. a kol.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010, s. 39–46.

 • Karel V. Rais: Když se připozdívá / prostě sdělovací styl (Karel V. Rais & Svatopluk Čech: Výběr z listů přátel). In: Ibrahim, R. a kol.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010, s. 47–53.

 • Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními. 3. vyd. Praha: FF UK, 2001. [S J. Jančákovou, O. Koupilem, K. Kučerou a J. Rejzkem.]


Články


· K složitějším případům shody – reakce na článek Jiřího Kostečky. Český jazyk a literatura, 2022/2023, roč. 73, s. 70–75.


· Vyjmenovaná slova v češtině: podstata, kontext, vývoj. Bohemistyka, 2022, roč. 22, č. 1, s. 3–19. [pdf]


· Slabá místa při určování větných členů. Český jazyk a literatura, 2021/2022, roč. 72, s. 20–24.


· Variantní tvary sloves vzoru „sází“ a procesuální adjektiva od nich utvořená. Korpus – gramatika – axiologie, 2021, č. 24, s. 27–37. [S T. Nádassy.] [pdf]


· Přísloví a antipřísloví: terminologická úvaha. In JANOVEC, L. (ed.). Svět v obrazech a ve frazeologii II. Praha: PedF UK, 2021, s. 97–102.


· V karanténě s Novou školou aneb Říkej věty v množném čísle, slepče! Český jazyk a literatura, 2019/2020, roč. 70, s. 235–240. [pdf]


· Postup při morfologickém rozboru slovesných tvarů. Český jazyk a literatura, 2019/2020, roč. 70, s. 116–122.


· Určování morfologických kategorií sloves: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 2019, roč. 11, č. 1, s. 56–80.


· Výzkum porozumění textu Babičky žáky ZŠ: srovnání kritické edice a vydání jazykově aktualizovaného. Český jazyk a literatura, 2018/2019, roč. 69, s. 163–171. [S J. Sotlovou.] [pdf]


· Jazyková kultura očima studentů bohemistiky. In BLÁHA, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 9–18.


· Určování morfologických kategorií jmen: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 2018, roč. 10, č. 1, s. 13–30. [pdf]


· Postup při morfologickém rozboru jmenných tvarů. Český jazyk a literatura, 2017/2018, roč. 68, s. 222–229. [pdf]


 • Autorská produkce literárních proprií: romány Anny Bolavé. Acta onomastica, 2017, roč. 58, s. 6–15.

 • Národní pochod pro život 2016 a jeho mediální obraz. Nová Čeština doma & ve světě, 2017, roč. 7, č. 2, s. 7–16. [pdf]

 • K mediálnímu obrazu CzechTeku (Polemika se studií Kateřiny Kubové). Studie z aplikované lingvistiky, 2016, 7, s. 131–136. [pdf]

 • Příspěvek k popisu významů novočeských stupňovacích forem (na materiále korespondenčních korpusů). Korpus – gramatika – axiologie, 2015, č. 11, s. 6–27.

 • To jste tomu dala, vy trdla! K tzv. shodě s vokativem. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 51–55.

 • Vlastní jména osob a míst v Raisových povídkách. Acta onomastica, 2013, roč. 54, s. 7–14.

 • Autorské textové změny a jazyková kultura: povídky K. V. Raise. Naše řeč, 2013, roč. 96, s. 197–209.

 • Deset tisícovek diváků? Český jazyk a literatura, 2013/2014, roč. 64, s. 21–25

 • Máme se obávat anglicizace češtiny? In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Karolinum, 2012, s. 831–837.

 • Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 2012, 4, s. 14–19.

 • Anglicizace češtiny a českého komunikačního prostoru. In: Hasil, J. (ed): Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2012, s. 21–36. [pdf]

 • Grafická stránka korespondence Boženy Němcové. In: Čornejová, M. – Rychnovská, L. – Zemanová, J. (eds.): Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno: Host; Masarykova univerzita, 2011, s. 386–401.

 • Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 8–14. [S I. Bozděchovou, R. Dittmannem a E. Lehečkovou.]

 • Jak se v Česku jazykově upravují vydávané texty. In: Hasil, J. (ed): Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2010, s. 85–93. [pdf]

 • Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? Naše řeč, 2010, 93, s. 139–146. [pdf]

 • K otázce měkkosti, tvrdosti a obojetnosti v pravopise. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.): Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010, s. 93–98. [pdf]

 • Jacquese je špatně. Naše řeč, 2009, 92, s. 101–104. [pdf]

 • Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace. Slovo a slovesnost, 2009, 70, s. 221–230. [pdf]

 • O čárce před spojkou nebo. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 119–127. [pdf]

 • Ledovka. Naše řeč, 2008, 91, s. 267–268. [pdf]

 • Matná světla na periférii české interpunkce. Bohemistyka, 2008, 8, s. 339–353. [pdf]

 • Variantnost obyvatelských jmen a jazyková kultura (Nad článkem P. Chalupové a F. Štíchy). Naše řeč, 2008, 91, s. 21–25. [pdf]

 • Korespondenční postoje a dopisové podoby dětí Boženy Němcové. In: Van Leeuwen-Turnovcová, J. – Rudolf, S. – Röhrborn, U. (eds.): Standardisierung und Destandardisierung. (De)Standardisierungsphänomene im Russischen und Tschechischen. Specimina philologiae slavicae, Bd. 148. München: Verlag Otto Sagner, 2008, s. 81–91. [pdf]

 • Jak psaly dopisy matce děti Boženy Němcové. Český jazyk a literatura, 2007/2008, 58, s. 169–177.

 • Výročí pozapomenutého obrozence. Josef Franta Šumavský v textech Boženy Němcové i vlastních. Dějiny a současnost, 2007, 29, č. 11, s. 17–20.

 • Datum narození a původ Boženy Němcové ve světle její korespondence. In: Adam, R. (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 115–121. [pdf]

 • K diskusi o spisovné a „standardní“ češtině. Slovo a slovesnost, 2007, 68, s. 184–189. [pdf]

 • „Senátorka umřela.“ K jazykové kultuře veřejnoprávního televizního a rozhlasového zpravodajství. In: Lábus, V. – Váňová, K. (eds.): Eurolingua & Eurolitteraria 2006. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, s. 108–115. [pdf]

 • Průvodce komunikací ztvárněnou v Bendlově humoresce Tatínkovy juchty. In: Mareš, P. – Vaňková, I. (eds.): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: UK FF, 2007, s. 27–33.

 • Několik vlastních jmen z korespondence Boženy Němcové. Čeština doma a ve světě, 2007, 15, s. 109–112.

 • O nejvlastnější mateřštině. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 244–246.

 • Řeč postav ve vyprávění. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 174–180.

 • Předmluva II. In: Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 21–36. [pdf]

 • Znovu a šířeji o formě kodifikace. Naše řeč, 2006, 89, s. 198–203. [pdf]

 • Jazykové okolí Boženy Němcové: Podoby češtiny v listech Němcové adresovaných. In: Horký, M. – Horký, R. (eds.): Božena Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 12–20. [pdf]

 • Dopisy Leopolda Hansmanna Boženě Němcové. Bohemistyka, 2005, 5, s. 171–184. [pdf]

 • Obhajoba měrových výrazů typu až tak. Naše řeč, 2005, 88, s. 221–223. [pdf]

 • K otázce kodifikační pravomoci. Naše řeč, 2005, 88, s. 198–201. [pdf]

 • Máte něco proti mámině sezení v tátovu křesle? (Dativ a lokál singuláru maskulina a neutra přídavných jmen přivlastňovacích). Naše řeč, 2005, 88, s. 67–70. [pdf]

 • Spisovnost/nespisovnost v Pravidlech českého pravopisu. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, s. 185–188. [pdf]

 • Spisovnost/nespisovnost a pravopis. In: Minářová, E. – Ondrášková, K. (eds.): Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 178–180. [pdf]

 • Dvě kapitoly z dějin vyprávěcí perspektivy v české literatuře. Česká literatura, 2004, 52, s. 172–193.

 • Honorifikační výraz Vašnosti v korespondenci Boženy Němcové: měla čeština před sto padesáti lety víc osobních zájmen než dnes? In: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis, Series Bohemistica, Vol. I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 9–12.

 • Klíšťová encefalitida. Naše řeč, 2003, 86, s. 267–268.

 • „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné? Naše řeč, 2003, 86, s. 169–180. [pdf]

 • Stručné novější dějiny a současná situace výzkumu podání řeči. Slovo a slovesnost, 2003, 64, s. 128–132. [pdf]

 • Formy podání řeči. Slovo a slovesnost, 2003, 64, s. 119–128. [pdf]

 • Máme psát čárku před a tím? Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 34–36.

 • „…hledal Smrž vhodný příměr“ aneb Jak české deníky uvozují přímou řeč. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 14–17. [pdf]

 • Kdy zdvojujeme deiktická slova. Češtinář, 2001/2002, 12, s. 71–72. [pdf]

 • Jak a proč se proměňuje vypravěčská perspektiva v Máchových Obrazech ze života mého. In: U jednoho stolu. Sborník prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. Praha, 2000, s. 156–159. [Soukromý tisk; vydáno s podporou ÚČL AV ČR.] Přetištěno v Česká literatura, 2001, roč. 49, s. 387–389.

 • Pokus o slohový rozbor Babičky. Česká literatura, 2000, 48, s. 227–233.

 • Jazyk Rakovnické hry vánoční. Slovo a slovesnost, 1998, 59, s. 200–206; 249–256.

 • K vypravěčské perspektivě v Máchových Cikánech. Česká literatura, 1998, 46, s. 490–497.

 • Vyprávění o vyprávění („Hlasy“ v komunikační struktuře fragmentu B. Němcové Urozený a neurozený). Česká literatura, 1997, 45, s. 44–56.

 • Klasický typ epické struktury? (Postavy a vypravěč v Babičce Boženy Němcové). Česká literatura, 1995, 43, s. 422–437.


Recenze


· O spisovném tvarosloví na téměř tisíci stranách. Naše řeč, 2022, roč. 105, s. 287–297. [ŠTÍCHA, F., a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe. Praha: Academia, 2021.]


· V čem se navzájem liší české komunikáty a jak je lze jazykově klasifikovat? Český jazyk a literatura, 2021/2022, roč. 72, s. 100–102. [CVRČEK, V.; LAUBEOVÁ, Z.; LUKEŠ, D.; POUKAROVÁ, P.; ŘEHOŘKOVÁ, A.; ZASINA, A. J.: Registry v češtině. Praha: NLN, 2020.]


· Edice jako diagnóza? Naše řeč, 2020, roč. 103, s. 264–270. [VELČOVSKÝ, V. (ed.). Jazyk jako fetiš. Texty o Češích a českých Němcích 1880–1948. Praha: FF UK, 2019.] [pdf]


· Čtení optimistické. Český jazyk a literatura, 2017/2018, roč. 68, s. 206. [ČIHÁKOVÁ, B.; KUBEC, D. (ed.). Moje řeč. Fejtónky Dobré češtiny. Brno: CPress, 2016.]


· MITTER, PATRIK – MARVAN, JIŘÍ: SLOVOTVORNÁ PARADIGMATIKA ČESKÝCH SLOVES. ÚSTÍ NAD LABEM: UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ, 2016, 204 s. Didaktické studie, 2017, roč. 9, č. 1, s. 77–79.


 • Popisy nepřeskakovat. Český jazyk a literatura, 2017/2018, roč. 68, s. 45–47. [FEDROVÁ, S.; JEDLIČKOVÁ, A. Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Praha: Akropolis, 2016.]

 • F. Xavier Vila – Vanessa Bretxa (eds.): Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters, 2014. 232 s. Slovo a slovesnost, 2017, roč. 78, s. 77–81.

 • Jak dnes komunikujeme v jednotlivých oblastech sociálního života. Český jazyk a literatura, 2016/2017, roč. 67, s. 103–104. [Hoffmannová, J., a kol. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.]

 • Katalog starších českých mluvnic. Český jazyk a literatura, 2015/2016, roč. 66, s. 154–155. [Koupil, O. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století. Praha: Akropolis, 2015.]

 • Nové, korpusově založené mluvnice češtiny. Český jazyk a literatura, 2015/2016, roč. 66, s. 44–50, 96–99. [Cvrček, V. a kol. Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010; Panevová, J. a kol. Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, 2014; Štícha, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.] [S I. Bozděchovou, P. Jínovou a E. Lehečkovou.]

 • Život a dílo filologa. Český jazyk a literatura, 2015/2016, roč. 66, s. 103–104. [Šmejkalová, M. Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Praha: Academia, 2015.]

 • Novelizace normy pro úpravu písemností. Český jazyk a literatura, 2014/2015, roč. 65, s. 139–141. [ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: ÚNMZ, 2014.]

 • Výklady o pravopisu v korpusových mluvnicích češtiny. Korpus – gramatika – axiologie, 2014, č. 10, s. 68–74. [Cvrček, V. a kol.: Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010; Štícha, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.]

 • Prvňi reč bilo to Čech. Studie z aplikované lingvistiky, 2014, č. 1, s. 143–145. [Zajícová L.: Český jazyk v Paraguayi: Studie o jazykovém kontaktu a zániku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.]

 • F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities. Prospects and Challenges. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters, 2012. 218 s. Slovo a slovesnost, 2014, roč. 75, s. 59–64.

 • Bohemistické miniatury. Český jazyk a literatura, 2013/2014, roč. 64, s. 51–52. [Hrdlička, M.: Bohemistické miniatury. Praha: Karolinum, 2013.]

 • K přemýšlení o jazyce. Český jazyk a literatura, 2012/2013, 63, s. 204–206. [Pastyřík, S.: (Roz)hovory o češtině. Liberec: Bor, 2012.]

 • Dobrý „šafář“ spisovné češtiny. Český jazyk a literatura, 2011/2012, 62, s. 203–205. [Ertl, V.: Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. Praha: Akropolis, 2011.]

 • Monografie/edice o dějinách/vývoji textologie. Česká literatura, 2012, 60, s. 460–466. [Kosák, M. – Flaišman, J.: Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.] [pdf]

 • Jak přistupovat k novým jazykovým prostředkům cizího, zejména anglického původu? Český jazyk a literatura, 2011/2012, 62, s. 97–100. [Svobodová, D.: Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009.]

 • Popularizace popularizace. Studie z aplikované lingvistiky, 2011, 2, s. 162–163. [Svobodová, J. – Svobodová, D. – Gejgušová, I.: Zdroje a cíle jazykové popularizace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010.]

 • Konec ideje vzdělání? Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 253–255. [Liessmann, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008.]

 • Neobyčejný muž Boženy Němcové. Český jazyk a literatura, 2009/2010, 60, s. 205–206. [Pokorná, M.: Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy. Praha: Academia, 2009.]

 • Nad knihou o jazykové regulaci. Naše řeč, 2009, 92, s. 145–155. [Cvrček, V.: Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.] [pdf]

 • Slovenské výzkumy řeči předškolních dětí. Jazykovědné aktuality, 2009, 46, s. 61–63. [Slančová, D. (ed.): Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008.]

 • O nejstarších českých mluvnicích objevně a čtivě. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 102–104. [Koupil, O.: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. Praha: Karolinum, 2007.]

 • Desatero statí Jiřího Hallera v nové edici. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 50–52. [Haller, J. Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové, 2007.]

 • Čeština jako duchovní poklad a morální závazek. Český jazyk a literatura, 2007/2008, 58, s. 103–104. [Marvan, J.: Cesty ke spisovné češtině – prvních tisíc let (800–1800). 2., rozšířené vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006.]

 • Sborník k jubileu prof. Jiřího Krause. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 58–60. [Čmejrková, S. – Svobodová, I. (eds.): Oratio et ratio. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005.]

 • „Antilingvistika“? Velmi opožděná recenze, sepsaná výkonným redaktorem ČDS v desátém a posledním roce jeho redakční činnosti namísto rozloučení. Čeština doma a ve světě, 2006, 14, s. 158–162. [Gethin, A.: Antilinguistics. London: Intellect, 1990.] [pdf]

 • Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914–1918. In: Gebhart, J. – Kuklík, J. – Tomeš, J. (eds.): Masarykův sborník XIII (2004–2006). Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2006, s. 476–479. [Hájková, D. – Šedivý, I. (eds.): Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914–1918. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2004.]

 • Nová monografie o dopisech (B. Němcové). Čeština doma a ve světě, 2005, 13, s. 163–164. [Saicová Římalová, L.: Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové. Praha: Karolinum, 2005.]

 • O přirozeném písemném vyjadřování a o bubáku zvaném knižnost. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, s. 247–252. [Sgall, P. – Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004.]

 • Vydání Březinovy korespondence jako ediční počin. Česká literatura, 2004, 52, s. 698–701. [Březina, O.: Korespondence I, II. Ed. P. Holman. Brno: Host, 2004.]

 • Jak s námi komunikují politikové v médiích. Čeština doma a ve světě, 2004, 12, s. 239–242. [Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (ed.): Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003.]

 • Nová německá monografie o vyprávěcích technikách Boženy Němcové. Česká literatura, 2003, 51, s. 521–525. [Berwanger, K. Die szenische Poetik Božena Němcovás. Theatralische Medialität in ihren Briefen, Reiseskizzen und Erzählwerken. München: Verlag Otto Sagner, 2001.]

 • Co vyjevují dopisy Boženy Němcové. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 202–204. [Janáčková, J. a kol.: Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha: ISV, 2001.]

 • Obraz světa v jazyce. Slovo a slovesnost, 2002, 63, s. 218–219. [Vaňková, I. (ed.): Obraz světa v jazyce. Praha: FF UK, 2001.]

 • Výborně dobrý způsob, jak se kdysi psalo o češtině. Český jazyk a literatura, 2001/2002, 52, s. 205–207. [Štejer, M. V.: Žáček. Ed. D. Nečas. Praha: Akropolis, 2001.]

 • Pro dobrou vůli netřeba na hvězdičky. Čeština doma a ve světě, 2001, 9, s. 221–224. [Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi. Praha: Academia, 2000.]

 • Kognitivně pojatý úvod do jazykovědy. Naše řeč, 2001, 84, s. 143–146. [Dirven, R. – Verspoor, M. (eds.): Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1998.]

 • Ústecké analýzy jinakosti. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 129–131. [Čechová, M. – Moldanová, D. (eds.): Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 1999.]

 • Více než místopis Máchových Cikánů. Česká literatura, 1998, 46, s. 205–207. [Wágner, J.: K. H. Mácha v dějišti svých Cikánů. Česká Lípa: -END-, 1996.]


Zprávy


· Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Naše řeč, 2022, roč. 105, s. 297–303. [S R. Dittmannem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]


· Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019. Naše řeč, 2019, roč. 102, s. 347–349. [S O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]


· Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 65–69. Naše řeč, 2019, roč. 102, s. 284–286.


· Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018. Naše řeč, 2018, roč. 101, s. 299–302. [S O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]


· Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017. Naše řeč, 2018, roč. 101, s. 55–57. [S R. Dittmannem, M. Harvalíkem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]


 • Výzkumy na FF UK zaměřené na texty Karla Havlíčka. Studie z aplikované lingvistiky, 2017, roč. 8, č. 1, s. 141–144. [pdf]

 • Jazyková situace Moravy a Slezska. Český jazyk a literatura, 2016/2017, roč. 67, s. 196–198.

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016. Naše řeč, 2017, roč. 100, s. 51–53. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015. Naše řeč, 2016, roč. 99, s. 49–51. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou.]

 • Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 61–64. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 152–155.

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 48–50. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem a I. Vaňkovou.]

 • ÚČJTK a KPČJ po Stichovi. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2014, č. 3, Slavica Pragensia XLII, s. 35–38.

 • Do škol míří Babička pálící obrázky. Český jazyk a literatura, 2014/2015, roč. 65, s. 35–38. [Text je dostupný na stránkách Asociace středoškolských češtinářů; odkaz je zde.]

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013. Naše řeč, 2014, roč. 97, s. 46–49. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem a I. Vaňkovou.]

 • Vydávání korespondence a jeho reflexe. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, roč. 4, s. 113–115.

 • Edice a analýza korespondence Karla Havlíčka: úvodní informace. Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, s. 151–158.

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012. Naše řeč, 2013, 96, s. 50–53. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, V. Petrbokem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou.]

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011. Naše řeč, 2012, 95, s. 47–50. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou.]

 • Setkání nad soukromou korespondencí. Český jazyk a literatura, 2011/2012, 62, s. 196–197.

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010. Naše řeč, 2011, 94, s. 43–45. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, V. Petrbokem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou.]

 • Dva nové časopisy o jazyce. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 247–249.

 • Jubileum Jaroslavy Janáčkové. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61, s. 97–99.

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009. Naše řeč, 2010, 93, s. 50–52. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem a V. Petrbokem.]

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008. Naše řeč, 2009, 92, s. 48–51. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem, V. Petrbokem a V. Šmilauerem.]

 • Čeština v médiích. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 96–97. [Čeština v médiích. JS ČR a ÚJČ AV ČR, Praha 29. 5. 2008.]

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2006/2007. Naše řeč, 2008, 91, s. 49–51. [S M. Harvalíkem, O. Koupilem a V. Petrbokem.]

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2005/2006. Naše řeč, 2007, 90, s. 47–49. [S O. Koupilem a V. Petrbokem.]

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2004/2005. Naše řeč, 2006, 89, s. 47–48. [S O. Koupilem.]

 • Patnáct let hradeckého Češtináře. Český jazyk a literatura, 2005/2006, 56, s. 194–196.

 • Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2003/2004. Naše řeč, 2005, 88, s. 102–104. [S O. Koupilem a V. Petrbokem.]

 • Zpráva o jazykové části letošní přijímací zkoušky z češtiny na Filozofickou fakultu UK. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, s. 1–4.

 • Šlapanická konference o spisovnosti a nespisovnosti. Český jazyk a literatura, 2003/2004, 54, s. 199–200. [Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy. KČJ PedF MU v Brně, Šlapanice 10.–12. 2. 2004.]


Popularizační články


· Revoluční jaro 1848 ve Vodňanech v Havlíčkově korespondenci. Zpravodaj města Vodňany, leden 2022, s. 15–16.


· V únoru (snad) uplyne 200 let od narození Boženy Němcové. Literární noviny, únor 2020, příloha Biblio, s. 10–11.


· Spisovatelé velmi neradi psaní píšou. Literární noviny, příloha Biblio, listopad 2019, s. 10–11.


 • Žáci nejsou totéž co žactvo. Víkend Dnes, příloha MF Dnes, 17. 7. 2010, s. 38–40. [pdf]

 • O Boryšovi, půrku a kozím přístupu k lingvistické argumentaci. Čeština doma a ve světě, 2005, 13, s. 146–149.

 • Vyškoleni vyzinou. Čeština doma a ve světě, 2004, 12, s. 55–57. [pdf]

 • Chcete přijít do nebe? Čeština doma a ve světě, 2004, 12, s. 26–28. [pdf]

 • Střípky z Radiožurnálu v roce 2001. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 25–26.

 • Cikánsky snadno a rychle. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 56.

 • Glóbus se štítkem. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 7–9. [pdf]

 • Zlobivá reklama. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 216–217.

 • Josef Zubatý. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 39–40.

 • Žárovkami s kuklami. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, č. 4, s. 73–74.

 • „Holubička na podobenství starého ducha“. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, č. 4, s. 53.

 • Čeština dědka kořenáře. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, č. 3, s. 67–69.

 • Odhalíte tajnou dvojhlásku? Čeština doma a ve světě, 1997, 5, č. 2, s. 52–53.


Edice


· Havlíček, K. Korespondence IV (1848). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021 [Ediční příprava s F. Martínkem, P. Palackým, M. Pokornou a L. Rychnovskou. Ediční poznámka, část I s P. Palackým, a část II.]


· Havlíček, K. Korespondence III (1845–1847). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. [Ediční příprava s F. Martínkem, M. Pokornou, P. Píšou a L. Rychnovskou. Ediční poznámka, části I a II.]


· Havlíček, K. Korespondence II (1843–1844). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. [Ediční příprava s F. Martínkem, P. Píšou, M. Pokornou a L. Rychnovskou. Ediční poznámka, části I, II a III.]


 • Němcová, B. Babička. Obrazy venkovského života. Brno: Host, 2017. Edice Česká knižnice (upravená reedice), sv. 94. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka a vysvětlivky.]

 • Havlíček, K.: Korespondence I (1831–1842). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [Ediční příprava s F. Martínkem, P. Píšou, M. Pokornou a L. Rychnovskou. Ediční poznámka, části I a II.]

 • Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. [Editor kolektivní monografie s L. Rychnovskou.]

 • Šustíková, V.: Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, 2016. [Vědecký redaktor edice.]

 • „Buďte zdráv a pište hodně proti kněžím“ (Dopisy P. Františka Mudry Karlu Havlíčkovi z let 1845–1847). Souvislosti, 2016, roč. 27, č. 1, s. 60–87. [Ediční zpracování textu, komentář.]

 • Rais, K. V.: Povídky. Brno: Host, 2013, ISBN 978-80-7294-801-7. Edice Česká knižnice. [Ediční zpracování textu, komentář, ediční poznámka, slovníček a vysvětlivky.]

 • Winter, Z.: Povídky. Ed. V. Brožová. Brno: Host, 2009. [Vědecký redaktor edice.]

 • Mácha, K. H.: Prózy. Ed. M. Stluka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Edice Česká knižnice. [Vědecký redaktor edice.]

 • Příloha [= Baladický obrázek z novely J. V. Friče Život sváteční]. In: Janáčková, J.: Božena Němcová: Příběhy, situace, obrazy. Praha: Academia, 2007, s. 205–218. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka.]

 • Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007. [Editace a redakce sborníku.]

 • Němcová, B.: Korespondence IV (1859–1862). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. [Ediční zpracování textu s J. Janáčkovou, M. Pokornou, L. Saicovou Římalovou a S. Wimmerem. Ediční poznámka.]

 • Corneille, P.: Cid. První dějství. Přeložil F. L. Rieger. Divadelní revue, 2006, 17, č. 4, s. 111–117. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka.]

 • „Milý muži!“ Dopis Boženy Němcové z 13. června 1857. Praha: Nakladatelství grafické školy, 2006. [Ediční zpracování textu.]

 • Němcová, B.: Korespondence III (1857–1858). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. [Ediční zpracování textu s J. Janáčkovou, M. Pokornou, L. Saicovou Římalovou a S. Wimmerem. Ediční poznámka, část I.]

 • Němcová, B.: Korespondence II (1853–1856). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. [Ediční zpracování textu s J. Janáčkovou, M. Pokornou, L. Saicovou Římalovou a S. Wimmerem. Vysvětlivky s J. Janáčkovou, M. Pokornou a S. Wimmerem. Ediční poznámka.]

 • Rais, K. V.: Západ. Praha: Akropolis, 2004. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka a vysvětlivky.]

 • Němcová, B.: Korespondence I (1844–1852). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. [Ediční zpracování textu s J. Janáčkovou, M. Pokornou, L. Saicovou Římalovou a S. Wimmerem. Ediční poznámka, část II, s L. Saicovou Římalovou. Ediční poznámka, části III a IV.]

 • Němcová, B.: Babička. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. [Ediční zpracování textu, ediční poznámka a vysvětlivky.] Edičně zpracovaný text a vysvětlivky převzaty v Němcová, B.: Babička. Praha: Euromedia Group, 2005. Edičně zpracovaný text a vysvětlivky převzaty pirátsky v Němcová, B.: Babička; Chyže pod horami; Pohorská vesnice. Bratislava: Petit Press, 2006.


Webové aplikace a počítačové korpusy


 • Databáze popularizačních knih o češtině. Praha: FF UK, 2017. Dostupná z WWW: <http://popularizace.ff.cuni.cz>. [S M. Bogoczovou, K. Ederem, J. Henyšem, V. Kinterem, E. Kobylkovou, K. Merthovou, K. Novákovou, J. Slámou a J. Zamorou.]

 • Korpus korespondence Karla Havlíčka. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>. [S F. Martínkem, P. Píšou, L. Rychnovskou a kol.]

Poslední změna: 6. prosinec 2022 18:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit