Publikace

VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY

Jazykovědné sdružení (2017)

Kruh přátel českého jazyka (2014, 2019)


Monografie

SOJKA, Pavel. Spisovné tvarosloví u dětí staršího školního věku. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2017. 245 s. ISBN 978-80-7290-971-1.

SOJKA, Pavel. Tvaroslovná a hláskoslovná variantnost v dialogických textech rozhlasové publicistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 156 s. ISBN 978-80-7290-714-4.


Podíl na monografii

VLČKOVÁ, Jana a Pavel SOJKA. Fonetika a fonologie českého jazyka. In: Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů. Edice Filologické studie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2016, s. 37–67. ISBN 978-80-246-3554-5.

Články

SOJKA, Pavel. Tvaroslovná norma a kodifikační autorita. Naše řeč. 102(4), 2019, s. 265–276.

SOJKA, Pavel. Zakotvení statusu českého jazyka v našem právním řádu. Nová čeština doma a ve světě. 5(2), 2018, s. 14–20.

SOJKA, Pavel. Kodifikovaná plurálová shoda neuter v nominativu a akuzativu: mizející realita? Bohemistyka. 18(3), 2018, s. 205–218.

SOJKA, Pavel. Konkurence variant oni sázejí a oni sází – historie a současnost. Slovo a slovesnost. 79(2), 2018, s. 122–140.

SOJKA, Pavel. Slovesa 4. prézentní třídy ve vybraných prózách Bohumila Hrabala. Korpus – gramatika – axiologie. 8(2), 2017, s. 35–46.

SOJKA, Pavel. Tvaroslovná kompetence žáků 2. stupně pražských základních škol. Český jazyk a literatura. 2016-2017, 67(2), s. 77–83.

SOJKA, Pavel. Konkurence prézentních koncovek -í a -ejí v 3pl sloves vzoru sází v pořadu Události ČT. Jazykovědné aktuality. 2016, 53(3 a 4), s. 84–99.

SOJKA, Pavel. Spisovnost v mluvených projevech na 2. stupni základních škol. Český jazyk a literatura. 2015, 65(3), s. 120–125.

SOJKA, Pavel. O francouzském slovese limoger. Cizí jazyky. 2015, 58(3), s. 27–33.

SOJKA, Pavel. Konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. akt. sloves vzoru sází ve zpravodajské rubrice serveru iDNES. Naše řeč. 2015, 98(4), s. 190–205.

SOJKA, Pavel. Konkurence spisovných a obecněčeských prvků v polooficiálních rozhlasových projevech. Didaktické studie. 2012, 4(1), s. 20–32.

SOJKA, Pavel. Finský hokejový slang. Časopis pro moderní filologii. 2012, 94(2), s. 87–98.


Spoluautorství článků

SOJKA, Pavel a Ladislav JANOVEC. Minulost a přítomnost zájmena jenž. Český jazyk a literatura. 2016-2017, 67(5), s. 216–225.

SOJKA, Pavel a Ladislav JANOVEC. Částice a jazykové mýty. Český jazyk a literatura. 2015-2016, 66(2), s. 76–83.


Příspěvky ve sbornících

SOJKA, Pavel. Spisovné tvarosloví na základní škole. In: BLÁHA, Ondřej, ed. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 271–278. ISBN 978-80-244-5465-8.

SOJKA, Pavel. Svatopluk Čech jako kritik dobové brusičské frazeologie. In: JANOVEC, Ladislav, ed. Svět v obrazech a ve frazeologii. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 381–401. ISBN 978-80-7290-964-3.

SOJKA, Pavel. Konkurence variant musit a muset v článcích časopisu Naše řeč. In: ŠMEJKALOVÁ, Martina et al., eds. Žena, růže, píseň, řeč. Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 167–174. ISBN 978-80-7290-831-8.

SOJKA, Pavel. Ví Bůh, nebo Výbuch? Dvě slovní hříčky a jejich cizojazyčné překlady. In: ČECHOVÁ, Marie et al. Moudří milují pověsti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 111–120. ISBN 978-80-7290-848-6.


Učební texty

SOJKA, Pavel. Variantnost spisovného českého tvarosloví. In: HÁJKOVÁ, Eva et al. Čeština pro vzdělávací praxi: inovovaná varianta pro výuku od LS 2016/2017. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka, 2017, s. 29–74. ISBN 978-80-7290-921-6.


Recenze

SOJKA, Pavel. Stanislav Štěpáník – Jana Vlčková-Mejvaldová: Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku. Plzeň: Fraus, 2018. Didaktické studie. 2018, 10(1), s. 147–149.

SOJKA, Pavel. Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer — život a dílo filologa (1895–1983). Časopis pro moderní filologii. 2017, 99(2), s. 291–295.

SOJKA, Pavel. (2011): Oikeeta suomee. Suomen puhekielen sanakirja. Časopis pro moderní filologii. 2011, 93(2), s. 136–137.

SOJKA, Pavel. Slovník anglických vlastných mien v slovenčině. Jazykovědné aktuality. 2010, 57(3 a 4), s. 133–136.


Přednášky:

Spisovnost v mluvených projevech žáků na 2. stupni základních škol v Praze a středních Čechách. Kruh přátel českého jazyka. 26. listopadu 2014.

Vývojová dynamika 4. třídy slovesné. Jazykovědné sdružení ČR. 18. května 2017.

Konkurence plurálových variant sázejí a sází ve spisovné češtině. Kruh přátel českého jazyka. 27. listopadu 2019.Poslední změna: 3. prosinec 2019 19:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit